Planowana budowa drogi ekspresowej S7 przebiegać będzie w granicach województwa małopolskiego na terenie powiatu miechowskiego i krakowskiego.
Zasięg przedsięwzięcia obejmuje odcinek drogi od granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego (miejscowość Moczydło) do węzła drogowego w okolicach miejscowości Widoma. Łączna długość realizowanego przez nas odcinka wynosi ok. 37.2 km.

Planowana droga S7 przebiega przez tereny gmin:
- Książ Wielki
- Miechów
- Iwanowice
- Słomniki

W ciągu projektowanej trasy zaplanowano węzły drogowe na przecięciu z istniejącymi drogami:
- węzeł „Książ” – na przecięciu z drogą powiatową nr 1194K
- węzeł „Miechów” – na przecięciu z drogą wojewódzka nr 783
- węzeł „Szczepanowice” – na przecięciu z drogą krajową nr 7
- węzeł „Widoma” – na przecięciu z drogą krajową nr 7

Parametry projektowanej drogi S7 :
- prędkość projektowa Vp = 100 km/h
- pas ruchu szerokości 3,50 m
- pas dzielący min. 12,0 m (w tym opaski 2 x 0,5 m).

Projektowany pas dzielący przewiduje możliwość docelowej dobudowy 3-go pasa ruchu.
- dwie jezdnie szerokości po 7,0 m
- szerokość pasa awaryjnego 2 x 2,50 m
- szerokość poboczy gruntowych 2 x 0,75m
- dostępność drogi ograniczona (tylko w węzłach)

W ramach inwestycji projektuje się:
- budowę sieci dróg serwisowych obsługujących przyległy teren
- budowę systemu odwodnia drogi ekspresowej
- przebudowę sieci sanitarnych kolidujących z drogą S7
- przebudowę sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych kolidujących z drogą S7
- budowę miejsca obsługi podróżnych
- budowę obwodu utrzymania drogi ekspresowej

W związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej prowadzone będą prace terenowe związane z:
- wykonywaniem geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
- wykonywaniem inwentaryzacji istniejącej zieleni
- wykonywaniem badań geologicznych